سایر فعالیت های پژوهشی

https://stackexchange.com/users/511300/resident-dementor

محمدرضا ثروهش
محمدرضا ثروهش

مرتبه علمی :
    استادیار
^