معرفی

مشخصات فردی

محمدرضا ثروهش

نام - نام خانوادگی : محمدرضا   ثروهش

پست الکترونیکی : sorouhesh@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : ریاضی محض
رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : ریاضی محض-هندسه
رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ریاضی محض-جبر (نیم گروهها)

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : ریاضی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 9

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1378-11-02

محمدرضا ثروهش
محمدرضا ثروهش

مرتبه علمی :
    استادیار
^